İHALE İLANI
[ÇATAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI]
[işin adı] uygulama işi Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinin  23. Maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
:
1 - İdarenin
 
a) Adresi
:Adnan Menderes Mahallesi Maraşal Fevzi Çakmak Caddesi No :37 Çatak/Van
b) Telefon ve faks numarası
:0432 512 28 91
c) Elektronik posta adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu yapım işinin
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
:Belediyenin Özel Mülkiyetindeki Taşınmaz 1.396,81 m2 lik Merkez Park yeri (Şehit Ali Ogün)
b) Yapılacağı yer
:Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 1095  takvim günüdür
3 - İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
:Çatak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati
:25/05/2017 Perşembe günü  Saat 11:00
 
4.1. 4. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER: İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
 1)Taşınmaz Mal Kira Şartnamesi satın aldığına dair belge.
 2)Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.
 3) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına dair makbuz.
 4) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden alınmış) ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) Gerçek kişiler için ikametgah sahibi olduğunu gösterir belge
6) Gerçek kişiler için İmza beyanı (Noterden tasdikli olmak kaydıyla) ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
 7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
8) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,
 9) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
10) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
11) ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca yapılacak olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 ve 13. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
12) Çatak Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.
13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
14) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.
 
 
                                                                                                                     ÇATAK BELEDİYE
                                                                                                                         BAŞKANLIĞI