ÇATAK KAYMAKAMLIĞI
GÜVENLİK KORUCUSU ALIM İLANI
 
Çatak Kaymakamlığı Güvenlik Korucu başvuruları 17 – 26 Eylül 2018 tarihleri arasında Çatak Kaymakamlığında şahsen yapılacaktır.
 
İnternet Adresi:(http://catak.gov.tr/) Telefon:  0432 512 20 04
 
A.    YASAL DAYANAK
 
442 sayılı Köy Kanunu,
09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
Van Valiliğinin (İl Jandarma Komutanlığı)  03.09.2018 tarih ve 3399871/Terör sayılı yazısı.
 
B.    GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere  Van Çatak ilçesinin alım yapılan mahallelerinde İkamet etme zorunluluğu kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen toplam  (3) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
 
Sıra No
Mahalle Adı
Alınacak GK Sayısı
1
Toyga
1
2
Görentaş
1
3
Narlı
1
Toplam
3
 
GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına Çatak  İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
C.    MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
Müracaatlar; duyurunun yapıldığı  17 Eylül 2018 Pazartesi gününden, 26 Eylül 2018 Çarşamba  günü mesai bitimine kadar dilekçe ile  Çatak Kaymakamlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler eklenilecektir. İstenilen belgelerin eksik olması durumda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
D.    GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
1.     T.C. vatandaşı olmak,
2.     Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.     40 Yaşından büyük olmamak,
4.     Okuryazar olmak,
5.     Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.     5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.     Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.     3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.     Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.   Çatak ilçesinin alım yapılan mahallerinde ikamet etmek,
11.   Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.   Siyasi parti üyesi olmamak,
13.   Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
E.    İSTENEN BELGELER:
1.     Nüfus cüzdanı fotokopisi
2.     İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3.     İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınmış ikametgâh belgesi.
4.     Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge,
5.     Resmi kuruluşlardan alınmış, güvenlik korucusu olarak görevlendirilmesine ve silah kullanmasına engel bir sağlık sorunu olmadığını gösterir sağlık kurulu raporu,(Son 6 ay içinde alınmış olması gerekiyor )
6.     6 adet vesikalık fotoğraf(Son 6 ayda çekilmiş olacak.)
7.     Sabıka kaydı,
8.    Diploma veya okur-yazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge,
9.     Siyasi parti üyesi olmadığını gösterir belge.
10.   Şehit ve Gazi yakınlığı gösterir belge. (Şehit ve Gazi yakını olanlar için)
Not: Başvuruda istenen belgelerin herhangi bir tanesi eksik olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
(Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
F.     FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 28 Eylül 2018 Cuma günü saat: 09.00’  da Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır.
 
 
G.    MÜLAKAT:
 
Adaylar; 01 Ekim 2018 Pazartesi günü saat: 09.00’ da Çatak İlçe Jandarma Komutanlığında mülakata tabi tutulacaktır.
 
H.    SEÇME VE DEĞERLENDİRME:
 
Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakatta başarılı olan adaylar arasında Komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu uygun görülen adaylar görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Sonuçlar Kaymakamlık internet sitesinde açıklanacaktır.
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
 
 
 
 
ÇATAK KAYMAKAMLIĞINDAN GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI İLANI
 
Çatak  Kaymakamlığından duyurudur.
 
Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere  Van İpekyolu ilçesinin alım yapılan mahallelerinde İkamet etme zorunluğu kapsamında aşağıdaki tabloda belirtilen toplam  (3) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
 
Sıra No
Mahalle Adı
Alınacak GK Sayısı
1
Toyga
1
2
Görentaş
1
3
Narlı
1
Toplam
3
 
İstekliler, Çatak Kaymakamlığı ya da Çatak İlçe Jandarma Komutanlığı’ndan temin edecekleri Güvenlik Korucusu alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde Çatak Kaymakamlığına müracaat edebileceklerdir.
 
İsteklilere İlanen Duyurulur.